Wszystko o SzOK

Trochę historii

Od 01.09.2005r. w naszym Gimnazjum powstał Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez pedagoga zawodoznawcę – doradcę zawodowego Mariolę Kopacz. Uczestnictwo w III edycji konkursu "Tworzenie Ośrodków Kariery" organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", pozwoliło znaleźć się w grupie 19 placówek oświatowych w naszym województwie które wygrały grant na tworzenie szoków . Nagrodą w konkursie była kwota 16 450,00 zł. Która została przeznaczona na zakup sprzętu multimedialnego(komputer z oprogramowaniem, ksero, drukarkę, projektor multimedialny), programy komputerowe, filmy, literaturę, ulotki, informatory, plakaty o tematyce zawodoznawczej.

Dnia 19.09.2005r. w Szkolnym Ośrodku Kariery odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem znamienitych gości, wśród nich byli:

 • p.Maria Dabrowska – Przewodnicząca Rady Gminy,
 • p.Ryszard Ozga – Komendat WK OHP w Olsztynie,
 • p.Marek Obrębki- Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Pracy OHP,
 • p.Agnieszka Kornacka i Agnieszka Foks- Mobilne Centru Informacji Zawodowej OHP,
 • p.Anna Listkiewicz – doradca zawodowy OHP,
 • p.Janina Migdalewicz – Dyrektor Zespołu Urzędów Pracy w Olsztynie,
 • p.Henryk Domina- Dyrektor Domu dla Dzieci w Stawigudzie.

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne,adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy.
 7. Pomoc i wsparcie społeczności lokalnej w pokonywaniu trudności i problemów dotyczących rynku edukacyjnego i pracy.

Zadania szkolnego dorady zawodowego

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim, dotyczących m.in.: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz możliwościach udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Gromadzenie, aktualizacja udostępnienie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjno-zawodową oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnienie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnętrzny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Olsztynie i Olsztynku, Urzędem Pracy, Komendą OHP w Olsztynie, Cechem Rzemiosł Różnych, poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 • Współpraca z Urzędem Gminy, GOPS-em i Domem Kultury w Stawigudzie, szkołami podstawowymi w gminie, szkołami ponadgimnazjalnymi w Olsztynie, wyższymi uczelniami, zakładami pracy.

Usługi

Podstawowe usługi oferowane uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej

 1. Rozwijanie umiejętności:
  • planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego,
  • funkcjonowania na rynku edukacyjny i rynku pracy.
 2. Wsparcie dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 3. Udostepnienie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.: specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych, ulotek i broszur, czasopism, literatury zawodoznawczej i informatorów, filmów zawodoznawczych, itp.
 4. Wskazanie informacji w Internecie m.in. z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, telepracy, edukacyjnej – szkoły, kursy, edukacja w różnych formach.
 5. Poradnictwo indywidualne i grupowe.
 6. Wsparcie rodziców w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej dziecka.
 7. Wsparcie rodziców w zrozumieniu rynku edukacyjnego i rynku pracy, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych i urzędowych.

Co nam daje doradca zawodowy

Efekty poradnictwa zawodowego to dużo lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, lepsze (dynamiczne i elastyczne) dopasowanie ludzi do zawodów, co zapewni niższe koszty społeczne dzięki:

 • mniejszej fluktuacji kadr,
 • zmniejszonej konieczności przekwalifikowań,
 • większej liczbie sukcesów w pracy,
 • lepszej profilaktyce - uniknięcie części chorób zawodowych,
 • większej świadomości siebie, gotowości do zmian, rozumieniu że bezrobocie jest elementem rynku pracy i ten fakt należy wykorzystać w celach podniesienia kwalifikacji, nauki języków obcych czy zmianie zawodu,
 • dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy,
 • wzrost mobilności zawodowej i wyrównywanie szans na rynku pracy,
 • właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia (odpowiedni dobór do samozatrudnienia i wspieranie kompetencji do osiągnięcia w nim sukcesu),
 • systemowe nawiązanie lokalnego trójstronnego dialogu pomiędzy pracodawcami, szkołami i władzami samorządowymi.